AVIS LEGAL

Aquest lloc web www.mjmoda.com es propietat i està gestionat per l’empresa MJMODA de la que les dades complertes son:

NIF:43732491-S

DIRECCIÓ: AVINGUDA DE CATALUNYA 92 25332 LA FULIOLA

TELEFON: 973713043

E-mail: info@mjmoda.com

DRETS I OBLIGACIONS 

DE L’USUARI

La utilització de qualsevol dels serveis que ofereix el lloc web atorga del seu començament, la condició d’usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d’aquestes condicions generals.

Per tal de tenir accés als serves d’aquesta web, en tot el que no sigui de caràcter gratuït o imposi una serie d’obligacions, l’usuari te que ser major d’edat, disposar de la capacitat legal i representació necessària per a contractar.

L’utilització dels serveis oferts per aquest lloc web implica que l’usuari assumeix complir aquests requisits.

L’usuari que accedeixi a aquest lloc web te que complir aquestes condicions generals i les instruccions d’us que se li mostrin en cada moment. Així mateix, es compromet a obrar sempre conforme a la llei, les bones costums i la bona fe, fent anar correctament el servei que utilitza, així mateix l'usuari no podrà fer modificacions ni alterar cap dels continguts d’aquest lloc web a excepció de les dades que ell mateix hagi introduït, ni causara perjudici a la seva integritat o funcionament.

Les dades personals que tinguin que facilitar els usuaris per accedir als mencionats serveis quedaran sotmesos a la legislació general en matèria de protecció de dades.Quedaran registrades en les bases de dades propietat de mjmoda, emparades per la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.

Mjmoda podrà suspendre l’acces al lloc web de l’usuari que incompleixi qualsevol de les obligacions descrites en aquestes condicions generals. L’usuari que incompleixi intencionadament qualsevol de les anteriors obligacions tindrà que respondre dels danys i perjudicis com a conseqüència del mal us que causi a mjmoda o a qualsevol tercer.

RESPONSABILITAT DE MJMODA

Mjmoda, dins de ls legislació vigent es reserva el dret de realitzar modificacions el el lloc web així com en aquestes condicions generals.

D’altra part i donada la especial naturalesa del mitja escollit per a comunicar-se amb els usuaris, mjmoda no pot assumir responsabilitat per la impossibilitat temporal d’acces al lloc web en un moment determinat, o a la informació concreta inclosa a mjmoda o be en aquells llocs web als que l’usuari accedeixi mitjançant enllaços o hipertextos situats als lloc web.

En el lloc web existeixen informacions simplificades o be redactades amb l’objectiu de fer mes fàcil la seva comprensió per l’usuari, per o qual mjmoda no es fa responsable de les interpretacions errònies a les que pugui donar origen la informació aquí exposada a excepció d’una mala actuació de mjmoda en l’exercici de les seves funcions, tal i com es descriuen en aquestes condicions generals.

PROPIETAT ITEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, botons, software, noms comercials, noms de domini i qualsevol dels altres signes o elements susceptibles a protecció per a drets de propietat intel·lectual e industrial que formin part d’aquest lloc web, que son propietat de mjmoda, de domini públic o de tercers que han autoritzat la seva inclusió en aquest lloc web i que figuren com a autors o titulars dels drets.

En cap cas s’entendra que es concedeixi llicencia alguna o s’efectui renuncia, transmissió, cessió total o parcial dels esmentats drets, nies concedeix cap dret i en especial d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació publica sobre els esmentats continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit per part de mjmoda o els tercers corresponents.

Les violacions o vulneració de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es refereix aquest apartat seràn perseguits mitjançant les accions civils, penals que es contemplen a la legislació vigent en cada moment.

COOKIES

Aquest lloc web pot utilitzar cookies quan l’usuari navegui per les pagines web. Les cookies s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni el cognom de l’usuari. Gràcies a les cookies fa possible que un lloc web reconeixi les preferències sobre els continguts de la web seleccionats en visites anteriors pels usuaris, per a poder recordar sense que calgui tornar a seleccionar-los en les properes visites.

L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador per a que sigui avisat en pantalla de la recepció de cookies i que impedeixi que s’intal·lin al seu disc dur.

Cal que cosulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Per a fer servir la web no serà necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, sense perjudici que en tal cas sigui necessari que l’usuari tingui que realitzar aquesta selecció cada vegada que visiti la web.

PROTECCIÓ DE DADES

A efectes de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem a l’usuari de que les dades de caràcter personal referents a persones físiques, recollides en qualsevol de les seccions del lloc web o qualsevol d’altres proporcionats per l’usuari en la relació amb la empresa mjmoda, així com aquells que es recullin com a conseqüència del servei que s¡estableixi, seràn inclosos en els fitxer de dades de caràcter personal que en serà responsable mjmoda i que tindran com a finalitat la gestió i el control de la relació contractual o negocial establerta, la relació de contactes diversos, així com la gestió de facturació, contable i fiscal exigible legalment.

El tractament te igualment com a finalitat remitir-li informació sobre bens i serveis que puguin ser del seu interès, ampliar i millorar els nostres serveis adequant les nostres ofertes a les seves preferències o necessitats, permetre-li una navegació personalitzada, dissenyar nous productes i serveis i ‘enviament de qüestionaris per qualsevol mitja sempre essent la resposta d’aquests voluntària, excepte si en ells es disposa lo contrari. Els camps marcats amb “requerit” son de caràcter obligatori per a lo qual el seu no emplenament impedira a l’usuari gaudir d’algun dels serveis e informacions oferts pel lloc web.

Les dades personals recollides per mjmoda gaudiran de la protecció adequada d’acord amb l’establert en el R.D. 994/1999 d’once de juny per el qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat l’article 9 de LOPD.

Per mitja de l’acceptació de les presents condicions generals, l’usuari garanteix que les dades e informacions proporcionats mitjançant el lloc web mjmoda o per qualsevol altre mitja son els seus propis, en el cas contrari l’usuari garanteix disposar del consentiment propi i exprés dels titulars de les dades e informacions per la seva comunicació, amb l’objectiu de que puguin ser incorporades ls fitxers en les condicions i finalitats establertes en les presents condicions generals.

Mjmoda com a responsable del fitxer, garanteix l’exercici dels drets d’acces, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades aportades.Per això l’usuari podrà contactar mitjançant els canals de comunicació mes amunt esmentats de la web o telefònicament.

COMUNICACIONS

Per qualsevol comunicació que sigui necessaria entre l’usuari i mjmoda aquest es dirigira preferentment al correu info@mjmoda.com,o be al telefon 973713043.

Les comunicacions entre mjmoda i l’usuari es realitzaran d’acord amb les dades aportades per aquest al fer el registre en el lloc web o proporcionats en la primera comunicació enviada per l’usuari.

Les dades emmagatzemades en aquesta web son a títol informatiu, mjmoda no es responsabilitza de les omissions, imprecisions o errades que es poden produir en qualsevol moment en les dades i documents aqui facilitats, ni de les conseqüències que es puguin ocasionar de la seva utilització.

La informació que s’ofereix per aquest mitja es fa únicament a títol informatiu, reservant mjmoda el dret de suspendre la seva difusió total o parcial i de modificar la estructura i contingut d’aquest lloc web sense previ avis.

La prestació dels serveis oferts en aquesta web son de caràcter gratuït per a l’usuari i no exigeix la prèvia subscripció o registre. Tot i això, per accedir a algun d’aquest serveis mjmoda sol·licitara dades personals, tot això es fa amb el fi d’atendre millors a les necessitats de cada usuari així com a millorar els serveis.

En cap cas es donara informació a tercers que identifiqui els seus usuaris sense autorització d’aquests, garantint sempre la confidencialitat en el tractament d les dades de caràcter personal aixi com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la seguretat de les dades esmentades.

JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei de l’estat espanyol. Les parts es someten a la seva el·lecció per a la resolució dels conflictes i amb renuncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals mes propers al domicili fiscal de mjmoda.